Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ

Cyprus Airways Public Limited


Υπό Εκκαθάριση - In Liquidation


Οι Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ έχει εισέλθει σε διαδικασία Εκούσιας Εκκαθάρισης στις 30 Ιανουάριου 2015.Οι κ.κ. Αυγουστίνος Παπαθωμάς της Grant Thornton (Cyprus) Limited και David Dunkley της Grant Thornton UK LLP έχουν οριστεί σαν από κοινού Εκκαθαριστές.

Ανακοινώσεις σε σχέση με την πορεία της διαδικασίας Εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων για διάθεση στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας θα αναρτώνται σε αυτή την ιστοσελίδα και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται περιοδικά αφού ενημερώνεται συχνά.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνείτε με το γραφείο των Εκκαθαριστών στο τηλέφωνο 25-248000 ή στο liquidator@cyairliquidation.com ή ταχυδρομικώς στην Τ.Θ 21903, 1514 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyprus Airways Public Limited entered into voluntary liquidation on 30th January 2015. Augoustinos Papathomas of Grant Thornton (Cyprus) Limited and David Dunckley of Grant Thornton UK LLP, were appointed joint Liquidators.

Announcements in connection with the liquidation process, including various assets which will be disposed, will be posted on this webpage. Interested parties are advised to check back periodically.

For any other information, please contact us by phone 25-248000 , by email at liquidator@cyairliquidation.com
or by post at P.O. Box 21903, 1514 Engomi, Nicosia, Cyprus.


 • Ανακοινώσεις - Announcements

 • Περιουσιακά Στοιχεία προς Πώληση - Assets for Sale


 • ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ


 • ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ


 • ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ


 • ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ


 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 10.1.2018


 • ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ


 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ


 • Γενική Συνέλευση Μετόχων και Πιστωτων της Εταιρείας στις 17 Απριλίου 2019


 • Τρίτη Ετησία εκθεσή απο τους εκκαθαριστές της Εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ (υπο εκκαθάριση) - 2018


 • Τέταρτη Ετησία εκθεσή απο τους εκκαθαριστές της Εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ (υπο εκκαθάριση) - 2019


 • Γενική Συνέλευση Μετόχων και Πιστωτων της Εταιρείας στις 21 Οκτωβρίου 2020


 • Πέμπτη Ετήσια έκθεση από τους εκκαθαριστές της Εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ (υπό εκκαθάριση) 2020


 • Description: Cyprus Airways